Metodinės dienos tikslas – padėti vieni kitiems augti

Sausio 3 dieną visos Vaiko ūgties siekimo tinklo grupės rinkosi dalintis patirtimi, diskutuoti, tartis, planuoti…

Visos įstaigos pradinio ugdymo tinklo grupės susitiko Alvite. Ką aptarė? Kokiais klausimais mokytojai diskutavo dalinasi Gižų pradinio ugdymo tinklo grupės koordinatorė R. Miknaitienė: „Visiems nariams opiausias klausimas buvo apie vertinimą, todėl mokytojos buvo nusiteikusios pozityviai, dirbo konstruktyviai ir atsakingai priimant bendrus susitarimus. Pirmiausia aptarėme, kokiais principais vadovausimės vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus. Buvo susitarta dėl kompetencijų vertinimo ne tik pamokoje. bet ir kitose veiklose. Diskutuota dėl grįžtamojo ryšio teikimo mokiniams ir tėvams. Aptarta, kaip bus teikiama informacija mokytojams dalykininkams apie 4 klasės mokinių pasiekimus pereinant iš pradinio į pagrindinio ugdymo pakopą. Mokytojai taip pat dalinosi patirtimi apie pasiteisinusius vertinimo būdus ir metodus.savo pamokose.“ Susitikimu pasidžiaugė ir Alvito pradinio ugdymo tinklo grupės koordinatorė L. Ivaškevičienė: „Dirbdamos grupėse, aptarėme visas 5 vertinimo strategijas. Pateikėme savo pasiūlymus. Pasidalinome patirtimi. Susitikimas buvo darbingas ir naudingas.“ Savo mintis apie bendrą metodinę dieną išsakė ir Keturvalakių pradinio ugdymo koordinatorė R. Klimavičienė|: „Džiugina, kad tobulinant vertinimo tvarką aktyviai įsitraukė visos pradinių klasių mokytojos. Dirbdamos mažose grupelėse analizavome vertinimo tvarkos aprašą, kas yra svarbu mums, kaip tai atsispindės mūsų mokyklos vertinimo tvarkoje. Dalindamosi patirtimis, diskutuodamos priėmėm bendrus susitarimus, kas aktualu pradinukams.  Svarbiausia, kad (įsi)vertinimas būtų aiškus, tikslingas ir auginantis.“  

Pagrindinio ugdymo tinklo grupės rinkosi Keturvalakiuose. Joms taip pat svarbiausia buvo mokinių mokymosi motyvaciją auginantis vertinimas.  „Nevertinkite dienos pagal derlių, kurį pavyko nuimti, vertinkite ją pagal tai, ką pavyko pasodinti.“ (Robertas Louisas Stevensonas)  Šia rašytojo mintimi būtų galima apibūdinti  Keturvalakių mokykloje susirinkusių mokytojų dalykininkų metodinę dieną, kurios tikslas – vertinimas, auginantis vaiką. Darbas vyko grupėmis, aktyviai diskutuojant ir dalijantis patirtimi. Aptarti vertinimo tikslai ir būdai, grįžtamojo ryšio svarba. Diskutuojant bendrai sutarta dėl mokinių įgytų kompetencijų vertinimo, pažangos ir pasiekimų fiksavimo. Metodinės dienos dalyviai reflektuodami dienos veiklą minėjo, kad dirbant kartu visiems, viskas tampa aiškiau, o bendri susitarimai padeda auginti motyvuotus, tikslų siekiančius mokinius.“ – Keturvalakių pagrindinio ugdymo tinklo  grupės koordinatorės N. Jankauskienės įžvalgos. Rezultatu pasidžiaugė ir Alvito tinklo grupės koordinatorė V. Kaukaitė: „Metodinė diena suteikia puikią galimybę mokytojams dalintis žiniomis, mokytis vieniems iš kitų bei bendradarbiauti siekiant geriausių mokymo rezultatų.“ 

Gižuose rinkosi ikimokyklinio ugdymo tinklo grupės.  „Į metodinę dieną susirinko 18 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų. Renginio metu dalinomės mintimis, kokiomis savybėmis pasižymintis mokytojas turėtų dirbti darželyje. Vėliau išsiskyrėme į dvi grupes – ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo. Šiose grupėse mokytojai dalinosi patirtimi, savo sėkmėmis. Vėliau buvo pateikta informacija, kokiomis savybėmis pasižymintį vaiką norėtų pamatyti priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir pradinio ugdymo mokytojos. Galiausiai, visoms susirinkus buvo prieita bendros išvados, kad tikslingas ugdymas, siekiant tų pačių tikslų (savarankiškumo, smulkiosios motorikos lavinimo, žinių perteikimo, stipresnio bendradarbiavimo su tėvais) turi prasidėti nuo ankstyvojo ugdymo, vos tik vaikas peržengia darželio slenkstį. Tikslingai keliaujant šiuo keliu, į pradines klases vaikas ateitų savarankiškas, pasitikintis savimi, turintis žinių ir atitinkantis kompetencijas.“ Įžvalgomis dalinosi Gižų ikimokyklinio ugdymo grupės koordinatorė O. Žilinskienė. Metodinės dienos naudos pedagogų augimui neslėpė ir Alvito ikimokyklinio ugdymo grupės koordinatorė J. Kisieliauskienė „Susitikimas praėjo turiningai. Smagu buvo dalintis patirtimi ir išgirsti kitų patirtis. Suvienodintas ugdymo turinio matymas tarp skyrių bendro tikslo siekimui. Bendravimas ir bendradarbiavimas suteikia galimybę atrasti įvairesnius ugdymo būdus, metodus.  Suderintas sklandesnis perėjimas iš vienos ugdymo pakopos į kitą. Nusprendėm, kad tokių susitikimų reikia daugiau.“ 

Bendras temas atrado ir pagalbos mokiniui specialistų grupės, kurios rinkosi Gižuose. Savo įžvalgomis dalinosi Keturvalakių „SOS“ tinklo grupės koordinatorė S. Valiūnaitė: „SOS” tinkliuko, visų skyrių susitikimas buvo išties naudingas. Pasidalinome darbo patirtimi apie SUP mokinių patiriamas sėkmes ir sunkumus mokymosi procese. Aptarėme situacijas, ir ieškojome būdų, priemonių, kad SUP mokinių įtrauktis būtų sėkminga. Priėjome išvadą, kad labai svarbus yra  besąlygiškas bendradarbiavimas komandoje, pasitikėjimas vieni kitais, nebijojimas klausti to,  kas neramina vienoje ar kitoje situacijoje. Taip pat nusprendėme, kad būtų naudinga kartą per mėnesį susitikti ir prasivesti „superviziją”, kai išsikeliam problemą, kurią visi kartu analizuojam, sprendžiam, ieškom priežasčių, būdų, metodų, priemonių jai išspręsti.“ Džiugino ir Alvito „SOS“ tinklo grupės koordinatorės T. Vilbikaitienės pastebėjimai: „Pagalbos mokiniui specialistų susirinkimas buvo produktyvus: pasidalinome sėkmėmis, rūpesčiais ir galimais jų sprendimo variantais. Pasidžiaugėme sėkmės istorija, kurią pristatė Gižų mokyklos mokytojos padėjėja, dirbanti pradinėse klasėse su berniuku autistu“.

Man, kaip Vaiko ūgties siekimo tinklo vadovei, širdį džiugina tai, kad mes visi kartu siekiame bendro tikslo – padėti vieni kitiems visapusiškai AUGTI.

                                                                                             Vaiko ūgties siekimo tinklo vadovė

                                                                                             Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.