Istorija

Seniausi apylinkės žmonės pasakoja, kad Gižuose parapijinė mokykla įsteigta apie 1869 m. Joje buvo dėstoma lenkų kalba. 1885 m. įsteigta mokykla, kurioje visi dalykai dėstomi jau rusų kalba. Buvo 3 skyriai, dirbo vienas mokytojas.

Vladas Skrinska, mokęsis Gižuose 1905 m. pasakojęs, kad 1905 m. žiemą į mokyklą atėjo 3 ginkluoti vyrai, revoliucionieriai ir pareikalavo, kad mokykloje būtų dėstoma lietuvių kalba. Valdžios įsakymu buvo įvesta 1 lietuvių kalbos pamoka.

Tuomet  Gižų valsčiuje, kuris buvo daug didesnis negu dabar, buvo dvi mokyklos – Gižuose ir Bardauskuosee. Gižų mokyklą tada lankė apie 70 mokinių, daugiausia berniukai. Karo metais jau buvo dėstoma lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Po nepriklausomybės paskelbimo nuo 1918 m. buvo jau 4 skyrių pradinė mokykla. (ji buvo netoli bažnyčios).

Kai po 1930 m. Gižų kunigų seminarija išsikėlė į  Vilkaviškį, jos pastatas atiteko Gižų pradinei mokyklai. Jos vedėjas ilgus metus buvo mokytojas Vincas Ignatavičius.

1938-1939 m. mokykla tapo šešiamete, buvo 6 skyriai.

Vokiečių okupacijos metais vėl mokyklos vedėju buvo Vincas Ignatavičius. 1944m. liepos mėn. jis pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno Anglijoje. Iki jo mokinio Kosto Kubilinsko mirties su juo susirašinėjo, buvo atsiuntęs Kosto Kubilinsko vaikų poezijos tekstų plokštelių (apie tai pasakojo K. Kubilinsko motina).

Po karo šešiametė mokykla peraugo į progimnaziją. 1952-1953 m. m. progimnazija buvo perorganizuota į vidurinę mokyklą. Pirmoji abiturientų laida  išleista: 1956 m. 11 mokinių.

1959 m. mokykla perorganizuojama į aštuonmetę.

Gimnazijai vadovavo Sigitas Plečkaitis. Aštuonmetės direktoriumi iš Vilkaviškio buvo atkeltas Sigitas Skamaročius (1959-1961 m.).

1965-1966 m. m. Gižų aštuonmetė mokykla vėl buvo perorganizuota į vidurinę mokyklą. O 2002 m. mokykla perorganizuota į pagrindinę.

1979 m. mokyklai buvo suteiktas profesoriaus, mokslų daktaro, nusipelniusio mokslo veikėjo Kazimiero Baršausko vardas. 1992 m. mokykla šio vardo neteko, jis vėl grąžintas  2004 metais.

2015 m. mokykla tapo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkciu centru.

2022 m. įstaiga dalyvauja reorganizacijoje ir nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. tampa Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkciu centru, prie kurio prijungiami Vilkaviškio r. Keturvalakių ir Alvito mokyklos-daugiafunkciai centrai.

Mokyklai vadovavo šie direktoriai:

  • Mykolas Sireika (1961-1968),
  • Baskys  (1968-1969),
  • Sigitas Brazaitis (1969-1974),
  • Rolandas Savickas (1974-1979),
  • Raimondas Skučas (1979-1982),
  • Vytautas Masalskis (1984-1986),
  • Algirdas Bagušinskas (1986-2000),
  • Asta Grinevičienė (2000-2014),
  • Sidutė Černauskienė (2014 iki šiol).

Mokinių skaičius mokykloje būdavo įvairus: nuo 400 iki 200. Būdavo metų, kai žemesnėse paralelėse klasėse būdavo po daugiau kaip 32 mokinius.

Senosios mokyklos pastatas buvo pradėtas statyti prieš I Pasaulinį karą. Pastatas Gižuose pastatytas, bet nespėtas įrengti, nes kilo karas. Po karo šį pastatą nupirko dvasinė vyresnybė ir įsteigė kunigų seminariją.

1989 m. buvo nugriauta senoji mokykla. Mokyklos pastatų padaugėjo, kai Vilkaviškio švietimo skyrius vaikų darželio pastatą paskyrė Gižų mokyklai. Čia įsikūrė pradinės klasės, mokyklos buhalterija.

Priešais mokyklą ant supilto kalnelio stovi labai sena liepa. Jos šakos per audrą aplaužytos, vidurys išpuvęs. Tą vidurį mokytojas Lingys su mokiniais užmūrijęs plytomis ir cementu.