Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“

zenklas 2015 04 13 300x190 1

Mokykla-daugiafunkcis centras kartu su Alvito mokykla-daugiafunkciu centru nuo 2019 metų gruodžio mėnesio įgyvendina iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimasProjektas bus vykdomas 2 metus, jam skirta 27925,77 Eurų.

Projekto tikslas – tobulinant ugdymo procesą (į vaiką orientuoto ugdymo filosofinės krypties diegimas), plėtoti vaikų komunikavimo kompetenciją pasitelkiant tėvus.

 Kodėl kartu su Alvito mokykla-daugiafunkciu centru?  Bendradarbiavimas vyksta jau keletas metų: abiejų mokyklų direktoriai dalyvavo „Lyderių laikas“ projekte, tikslingai vyksta mokytojų kompetencijų tobulinimas dalijantis gerąja patirtimi (2017 m. balandžio mėn. vyko mokytojų forumas Gižuose, 2017 m. spalio mėn. Alvite), 2018–2019 metais kartu įgyvendinome iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“.

Kaip veiksime? Taikysime į vaiką orientuotą ugdymo modelį, STEAM-STRREAM inovacijas. Veiksime pagal ugdymo modelį: kiekvieną dieną 1,5 val. veikla lauke, 1,5 val. veikla patalpoje. Bus kuriamos mobilios dirbtuvės, laikinos tyrimų erdvės, kuriose bus pakankamai iššūkių, tyrinėjimo objektų ir įvairovės. Vaikai galės eksperimentuoti, stebėti, tyrinėti, dalintis savo įspūdžiais ir emocijomis. Naudosime ir šiuolaikines informacines technologijas, kurios motyvuos vaikus veikti.

Į ugdymą įtrauksime tėvus. Bus sudarytas vaiko portfolio, o tėvų susitikimų-refleksijų metu bus aptariamas konkretaus vaiko individualus ugdymosi planas. Eisime dialogu grįstos partnerystės link. Keisimės ir dalinsimės žiniomis apie vaiko patirtį, aplinką gyvenimą, tarpusavyje derinsime ugdymo tikslus ir požiūrį į vaiko ugdymą užtikrinant ugdymo dermę ir nuoseklumą.

Kokia nauda? Mokytojai nuolat mokysis, tobulins savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kurs inovatyvias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktikas. Tėvai taip pat mokysis, kaip geriau pažinti savo vaiką, ugdysis gebėjimą bendradarbiauti su mokykla, plėtojant vaikų komunikavimo kompetenciją. Vaikai  komunikavimo kompetenciją ugdysis per patirtinį, tyrinėjimų ir problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi. Bus skatinamas vaikų kūrybiškumas, ugdomas mąstymas  atliekant įvairias užduotis, kuriant erdves, išreiškiant save.

Kokio rezultato tikimės? Planuojame, kad įgyvendinus projekto veiklas, 9–10 procentais sumažės vaikų, turinčių logopedinių sutrikimų, skaičius.

plakatas tinklapiui 722x1024