Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė

Vilma Paplauskienė

Darbo laikas:

Trečiadienis–ketvirtadienis 8:00 – 15:00

Specialiosios pedagogės darbo uždaviniai:

 1. Bendradarbiaujant su pedagogais laiku pastebėti mokinių specialiuosius poreikius.
 2. Tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus 1-10 klasių mokiniams.
 3. Šalinti priežastis, sukeliančias mokymosi (skaitymo, rašymo, tarties) sunkumus:
  • Lavinti foneminę klausą.
  • Lavinti smulkiąją, tiksliąją motoriką.
  • Turtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.
  • Formuoti regimuosius, laiko bei erdvės  vaizdinius.
  • Lavinti gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą.
 4. Vykdyti veiklą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:
  • Analizuoti mokinių ugdymosi poreikius, problemas ir nesėkmingo mokymosi priežastis.
  • Atlikti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą ir teikti siūlymus Vaiko gerovės komisijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems mokiniams skyrimo.
  • Teikti rekomendacijas (konsultuoti) pedagogus, tėvus (globėjus) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, vaiko ugdymo proceso organizavimo, elgesio, lankomumo ir kitais aktualiais klausimais.
  • Esant būtinybei siūlyti tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 5. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo pažangos.