DARBO PASIŪLYMAS

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras skelbia atranką specialiojo pedagogo ir logopedo pareigoms užimti.

Darbo vieta: Birutės g. 1, Gižai, Vilkaviškio r. 

Darbo sutartis: terminuota (galimybė tapti neterminuota).

Pareigybes paskirtis: teikti pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pareigybės lygis: A2

Darbo krūvis: 0,5 etato spec. pedagogo ir 0,5 etato logopedo. Iš viso – 1 etatas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;

– būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

–  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų ugdymą;

–  gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktore@gizai.vilkaviskis.lm.lt iki 2020 m. spalio 2 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 42695, 8 686 30628,  el. paštu direktore@gizai.vilkaviskis.lm.lt. 

Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojami spalio 7 d. sutartu su pretendentais laiku. 

Bookmark the permalink.