Vadovai

Direktorė

IMG 20190916 152352 836x1024

Sidutė Černauskienė

Tel. Nr. 8 342 42695
Mob. Nr. 8 686 30628
El. p.: direktore@gizai.vilkaviskis.lm.lt

CV

Darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 8.00 – 17.00

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

Funkcijos

 • Aiškina bendruomenės nariams valstybinę ir rajono švietimo politiką, kelia visuomenės poreikius atliepiančius mokyklos-daugiafunkcio centro tikslus, inicijuoja mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos bei strateginio plano rengimą.
 • Organizuoja ugdymo planų rengimą, sudaro sąlygas mokiniams rinktis neformaliojo švietimo kryptis.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro sąlygas jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja atsiskaityti už nuveiktą darbą.
 • Analizuoja ugdymo procesą, neformaliojo švietimo veiklą, spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus.
 • Sudaro sąlygas pedagogų kvalifikacijos kėlimui bei atestavimui. Vadovauja Atestacijos komisijai.
 • Skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti – kuria mokymąsi skatinantį  klimatą.
 • Kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos atitinka Bendrosiose programose keliamus reikalavimus.
 • Vadovauja Mokytojų tarybai.
 • Organizuoja tėvų (globėjų,rūpintojų) švietimą, informavimą.
 • Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Rūpinasi  intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais resursais, žmogaus sauga.
 • Atstovauja mokyklai-daugisfunkciam centrui  kitose institucijose.
 • Sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikaciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rima Miknaitienė

El. p.:pavaduotoja@gizai.vilkaviskis.lm.lt

CV

Darbo laikais:

Pirmadienis 7.00 – 8.00, 12.00 – 18.20

Antradienis 7.00 –10.20, 13.48 – 18.00

Trečiadienis 7.00 – 12.00, 12.30 – 18.00

Ketvirtadienis 7.00 – 8.00, 14.50 – 18.00

Funkcijos

 • Vykdo ugdomojo proceso kokybės ir pedagoginę priežiūrą, teikia rekomendacijas mokytojams.
 • Teikia profesinę pagalbą, konsultavimą, informavimą pedagoginiams darbuotojams, prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai.
 • Dalyvauja ugdymo plano rengime, prižiūri jo vykdymą.
 • Dalyvauja mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos plano rengime ir rūpinasi jo įgyvendinimu.
 • Rengia ugdymo programų, naujų ugdymo metodų ir formų, vadovėlių, mokymo priemonių aptarimus.
 • Organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą ir informavimą.
 • Rūpinasi  lankomumo gerinimu.
 • Puoselėja ir kuria mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrą, formuoja demokratinio gyvenimo vertybes ir normas.
 • Plėtoja mokyklos-daugiafunkcio centro  bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 • Kuria darnias  edukacines erdves.
 • Rūpinasi mokinių sveikos gyvensenos klausimais.
 • Koordinuoja  pagrindinio ugdymo  ir klasių vadovų metodinių grupių veiklas.
 • Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Organizuoja mokinių vykimą į renginius, varžybas, pažintinės ir socialinės veiklos organizavimą, apskaitą.
 • Rūpinasi mokinių krūvio reguliavimu.
 • Suderina pagrindinio ugdymo dalykų teminius planus.
 • Organizuoja informavimą ir konsultavimą mokinių gyvenimo karjeros klausimais. Koordinuoja PIT komandos darbą.
 • Sudaro vežiojamų mokinių sąrašus.
 • Koordinuoja tėvų klubo veiklą.
 • Atsako už mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų į mokyklą priėmimą ir išvykimą, mokymosi sutarčių rengimą.
 • Sudaro pamokų, neformaliojo švietimo, klasių vadovų veiklos tvarkaraščius, integruotos veiklos grafikus bei vykdo jų priežiūrą.
 • Rengia priėmimo ir išvykimo, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę įsakymus.
 • Vykdo mokinio pažymėjimų išdavimo ir naudojimo tvarką.
 • Atsako už mokyklos duomenų bazės tvarkymą, mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitą, teikia statistines ataskaitas apie mokinių skaičių, judėjimą.
 • Vadovauja DEK.
 • Rengia projektų finansavimo paraiškas.
 • Atsako už bendruomenės renginių organizavimą.
 • Vykdo neformaliojo švietimo priežiūrą, analizuoja, teikia rekomendacijas mokytojams.
 • Rūpinasi mokinių saugumo klausimais, vykdo prevenciją.
 • Rengia mėnesinius  veiklos planus, kontroliuoja jų vykdymą.
 • Koordinuoja projektus: „Sveikatiada“,  „LIONS QUEST“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IMG 3991

Indrė Markevičienė

El. p.: pavaduotoja@gizai.vilkaviskis.lm.lt 

CV

Darbo laikas

Funkcijos