Vadovai

Direktorė

IMG 20190916 152352 836x1024

Sidutė Černauskienė

Tel. Nr. 8 342 42695
Mob. Nr. 8 686 30628
El. p.: direktore@gizai.vilkaviskis.lm.lt

CV

Darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 8.00 – 17.00

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

Funkcijos

 • Aiškina bendruomenės nariams valstybinę ir rajono švietimo politiką, kelia visuomenės poreikius atliepiančius mokyklos-daugiafunkcio centro tikslus, inicijuoja mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos bei strateginio plano rengimą.
 • Organizuoja ugdymo planų rengimą, sudaro sąlygas mokiniams rinktis neformaliojo švietimo kryptis.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro sąlygas jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja atsiskaityti už nuveiktą darbą.
 • Analizuoja ugdymo procesą, neformaliojo švietimo veiklą, spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus.
 • Sudaro sąlygas pedagogų kvalifikacijos kėlimui bei atestavimui. Vadovauja Atestacijos komisijai.
 • Skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti – kuria mokymąsi skatinantį  klimatą.
 • Kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos atitinka Bendrosiose programose keliamus reikalavimus.
 • Vadovauja Mokytojų tarybai.
 • Organizuoja tėvų (globėjų,rūpintojų) švietimą, informavimą.
 • Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Rūpinasi  intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais resursais, žmogaus sauga.
 • Atstovauja mokyklai-daugisfunkciam centrui  kitose institucijose.
 • Sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikaciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IMG 3991

Indrė Markevičienė

El. p.: pavaduotoja@gizai.vilkaviskis.lm.lt 

CV

Darbo laikas

Funkcijos

 • Vykdo ugdomojo proceso kokybės ir pedagoginę priežiūrą, teikia rekomendacijas mokytojams
 • Teikia profesinę pagalbą, konsultavimą, informavimą pedagoginiams darbuotojams, prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai
 • Organizuoja ugdymo plano rengimą, vykdymą
 • Rengia ugdymo programų, naujų ugdymo metodų ir formų, vadovėlių, mokymo priemonių aptarimus
 • Organizuoja pagrindinio ugdymo ir klasių vadovų metodinių grupių veiklą (derina planus)
 • Kontroliuoja e. dienyno pildymą
 • Organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą ir informavimą
 • Rūpinasi pamokų lankomumo gerinimu
 • Vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gautus rezultatus panaudoja mokyklos tobulinimui
 • Puoselėja ir kuria mokyklos kultūrą, formuoja demokratinio gyvenimo vertybes ir normas
 • Plėtoja mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
 • Kuria darnias mokyklos edukacines erdves
 • Rengia mėnesinius veiklos planus, kontroliuoja jų vykdymą
 • Organizuoja profesinį mokinių švietimą
 • Rūpinasi mokinių sveikos gyvensenos klausimais
 • Sudaro pamokų, neformaliojo švietimo, klasių vadovų veiklos tvarkaraščius; integruotos veiklos grafikus; mokinių konsultacijų grafikus bei vykdo jų priežiūrą
 • Pildo pedagoginių darbuotojų žiniaraščius
 • Suderina programas SUP mokiniams
 • Rengia mokinių kėlimo į aukštesnę klasę įsakymus
 • Atsako už mokyklos duomenų bazės tvarkymą
 • Kontroliuoja kontrolinių, diagnostinių užduočių ir namų darbų apimtį, turinį
 • Atsako už dviračių vairuotojų pažymėjimų išdavimą
 • Organizuoja mokinių vykimą į renginius, varžybas, pažintinės ir socialinės veiklos organizavimą, apskaitą
 • Rūpinasi mokinių krūvio reguliavimu
 • Rūpinasi mokinių saugumo klausimais, vykdo prevenciją
 • Koordinuoja pagalbos mokiniui specialistų darbą
 • Vykdo mokyklos inventorizaciją
 • Koordinuoja „LIONS QUEST“  projektą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rima Miknaitienė

El. p.:pavaduotoja@gizai.vilkaviskis.lm.lt

CV

Darbo laikais:

Pirmadienis 7.00 – 8.00, 12.00 – 18.20

Antradienis 7.00 –10.20, 13.48 – 18.00

Trečiadienis 7.00 – 12.00, 12.30 – 18.00

Ketvirtadienis 7.00 – 8.00, 14.50 – 18.00

Funkcijos

 • Vykdo ugdomojo proceso kokybės ir pedagoginę priežiūrą, teikia rekomendacijas mokytojams
 • Teikia profesinę pagalbą, konsultavimą, informavimą pedagoginiams darbuotojams, prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai
 • Organizuoja ugdymo plano rengimą, vykdymą
 • Rengia ugdymo programų, naujų ugdymo metodų ir formų, vadovėlių, mokymo priemonių aptarimus
 • Organizuoja pradinio ugdymo metodinės grupės veiklą (derina planus)
 • Rūpinasi pamokų lankomumo gerinimu
 • Vykdo neformaliojo švietimo priežiūrą, analizuoja, teikia rekomendacijas mokytojams
 • Vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gautus rezultatus panaudoja mokyklos tobulinimui
 • Puoselėja ir kuria mokyklos kultūrą, formuoja demokratinio gyvenimo vertybes ir normas
 • Plėtoja mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
 • Kuria darnias mokyklos edukacines erdves
 • Suderina neformaliojo švietimo programas
 • Sudaro vežiojamų mokinių sąrašus
 • Koordinuoja tėvų klubo, Centro tarybos veiklą
 • Vykdo mokinio pažymėjimų išdavimo ir naudojimo tvarką
 • Atsako už mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitą, teikia duomenis apie mokinių lankomumą
 • Atsako už korupcijos prevenciją, teikia ataskaitas
 • Organizuoja ST ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą
 • Vadovauja DEK
 • Koordinuoja projektus „Sveikatiada“, „Zipio draugai“, „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“