Švietimo pagalbos specialistai

Socialinė pedagogė

Irma Mackevičienė

Darbo laikas:

Pirmadienis-Penktadienis  8:00 – 14:00

Mokyklos socialinės pedagogės funkcijos: 

 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • padeda tėvams (teisėtiems vaiko atstovams)  ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe;
 • bendradarbiauja su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis   psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • iškilus problemai, kartu su klasių auklėtojais, lanko vaikus namuose;
 • atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Specialioji pedagogė / logopedė

Renata Pauliukonienė

Darbo laikas:

Trečiadienis-Ketvirtadienis 8:00 – 15:00 

Spec.pedagogės darbo uždaviniai:

 1. Bendradarbiaujant su pedagogais laiku pastebėti mokinių specialiuosius poreikius.
 2. Tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus 1-10 klasių mokiniams.
 3. Šalinti priežastis, sukeliančias mokymosi (skaitymo, rašymo, tarties) sunkumus:
  • Lavinti foneminę klausą.
  • Lavinti smulkiąją, tiksliąją motoriką.
  • Turtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.
  • Formuoti regimuosius, laiko bei erdvės  vaizdinius.
  • Lavinti gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą.
 4. Vykdyti veiklą mokyklos Vaiko gerovės komisijosje:
  • Analizuoti mokynių ugdymosi poreikius, problemas ir nesėkmingo mokymosi priežastis.
  • Atlikti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą ir teikti siūlymus Vaiko gerovės komisijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems mokinams skyrimo.
  • Teikti rekomendacijas (konsultuoti) pedagogus, tėvus (globėjus) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, vaiko ugdymo proceso organizavimo, elgesio, lankomumo ir kitais aktualiais klausimais.
  • Esant būtinybei siūlyti tįvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 5. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo pažangos.
Logopedė:

 • tiria mokinių kalbos, skaitymo, rašymo įgūdžius, papildo kalbos tyrimo korteles;
 • įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, skaitymo bei rašymo sutrikimus;
 • specialiojo pedagogo ir logopedo dienyne žymi mokinių lankomumą, pratybų temas;
 • komplektuoja mokinių grupes, pogrupius ir teikia individualią pagalbą pagal kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • veda mokinių grupėms (45 min.), 3 – 4 mokinių pogrupiams (20 – 25 min.) pratybas logopediniame kabinete;
 • padeda mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų adaptuotis klasėje, mokyklos bendruomenėje;
 • pratybas organizuoja pagal įstaigos vadovo patvirtintą pratybų tvarkaraštį;
 • reikalui esant, siunčia mokinius specialistų įvertinimui, konsultacijai, ugdymui;
 • aktyviai dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
 • mokslo metų pabaigoje teikia ataskaitą specialiojo ugdymo komisijai ir mokyklos direktoriui;
 • bendradarbiauja su tėvais, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
 • kelia savo kvalifikaciją, aktyviai dalyvauja mokyklos metodinėje veikloje, diegia dalykines naujoves ugdymo praktikoje.

Psichologė

Inga Pociuvienė

Darbo laikas:

Pirmadienis-Antradienis 8:00 – 15:00

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

 • Konsultavimas – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (ar globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Įvertinimas – mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas (individo lygmuo); psichologinių apklausų atlikimas (grupės lygmuo).
 • Švietimas – mokinių, tėvų (ar globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija – psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencijos priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Reda Tamošaitienė

Darbo laikas:

Trečiadienis 8:00-12:00

Sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:
1. rinkti, kaupti ir analizuoti mokinių sveikatos būklės bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo duomenis;
2. nustatyti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį;
3. teikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
4. teikti išvadas ir pasiūlymus mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (pedagogams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ne rečiau kaip kartą per metus;
5. vertinti ugdymo įstaigos aplinkos ir ugdymo proceso atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, identifikuoti aplinkos visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, dalyvauti nustatant prioritetinius ugdymo įstaigos aplinkos sąlygų gerinimo klausimus;
6. ugdymo įstaigos administracijai teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo, taip pat ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo bei traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
7. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą Įstaigoje;
8. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos administracijos patvirtintas mokinių sveikatos stiprinimo ir aplinkos sveikatinimo priemones;
9. teikti pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
10. informuoti kūno kultūros mokytojus dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
11. teikti pagalbą ugdymo įstaigos sporto renginiuose;
12. teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
13. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
14. esant poreikiui tikrinti mokinių asmens higieną;
15. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
16. konsultuoti pedagogus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
17. padėti mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
18. teikti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo informaciją ugdymo įstaigos (stenduose, renginiuose ir pan.);
19. konsultuoti ugdymo įstaigos darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir sveikatos saugos klausimais;
20. vykdyti mokinių maitinimo priežiūrą teisės aktų numatyta tvarka skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
21. dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos veiklą;
22. teikti suinteresuotiems asmenims pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.