Direktorės vertinimo 2018 metų veiklos ataskaita

 

VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

SIDUTĖ ČERNAUSKIENĖ

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-01-21

Gižai

(dokumentas pdf formatu)

I SKYRIUS.   STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

           Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro vizija  – Vieninga bendruomenė, suteikianti galimybę kiekvienam, vadovaujantis vertybėmis (atsakomybė, pagarba, atvirumas, kūrybiškumas, pilietiškumas), atsiskleisti ir mokytis.

           Pirmasis strateginis tikslas – suasmenintas ugdymo turinys 10 proc. didina mokinių mokymosi motyvaciją, augina vaiką kaip Žmogų.

          Tikslo siekimo  rezultatai:

Planuotas rezultatas iki 2020 m. Pasiektas rezultatas 2018 m.
         Kiekvienas mokytojas per trimestrą praveda ne mažiau kaip 1 pamoką kitoje tikslingai parinktoje erdvėje.        69,3 % mokytojų yra pravedę daugiau negu 1 pamoką per trimestrą kitose tikslingai pasirinktose erdvėse. (iš mokymosi aplinkų keitimo grafiko).
         Visi vaikai (100 %) per mokslo metus dalyvauja ne mažiau kaip 2 edukacinėse programose už centro ribų.      Visi mokiniai (100 %) per mokslo metus dalyvavo 2 ir daugiau edukacinėse programose už centro ribų (direktoriaus įsakymai ir išvykų planai).
       Visi mokytojai kiekviename cikle tikslingai išnaudoja virtualias aplinkas, skaitmenines priemones.      Tikslingai kiekviename cikle išnaudoja virtualias aplinkas, skaitmenines priemones 70,5 %  mokytojų (iš mokymosi aplinkų keitimo grafiko, stebėtų pamokų protokolų).
       2 % padaugėja vaikų, siekiančių individualios pažangos.        Individualią pažangą 2017 – 2018 m. m.  padarė 48,1 % mokinių – tai 0,8 % daugiau nei pernai metais (buvo 47,3 %) (iš tyrimo „Mokinio individuali pažanga“).
      2018 m. suorganizuota 5 integruoto mokymosi per problemų sprendimą dienos.        2018 m. vyko 6 integruoto mokymosi per problemų sprendimą dienos: „Sveikai gyventi yra gera“, „Adventas – Gerumo dvasia“, „Knygos šiuolaikiniame pasaulyje“, „Seku seku pasaką“, „STEAM olimpiada“, „Knygele, būk mano draugė“ (iš mėnesio veiklos plano).
       2 % padaugėja vaikų, besidžiaugiančių, kad mokosi būtent šioje mokykloje.         Džiaugiasi, kad mokosi šioje mokykloje 88 % mokinių – tai 4 % daugiau negu pernai metais (iš tyrimo „Kaip jaučiuosi mokykloje?“).
       Įkurtas centro radijas. Transliuojamos auklėjamojo pobūdžio laidos, kurias veda savanoriai.          Įkurtas ir veikia centro radijas. Radijo laidas rengia Literatų klubo nariai, jas veda mokiniai savanoriai. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį vyksta transliacijos.
        5 % daugiau mokinių, kurie ne tik žino elgesio taisykles, bet ir jų laikosi.         70,5 % mokinių laikosi taisyklių – tai 21,2 % daugiau negu pernai metais (buvo 49,3 %) (iš tyrimo „Kaip jaučiuosi mokykloje?“).

           Antrasis strateginis tikslas – atvirumas pokyčiams ir naujovėms sudaro sąlygas formuotis įstaigos unikalumui.

          Tikslo siekimo  rezultatai:

Planuotas rezultatas iki 2020 m. Pasiektas rezultatas 2018 m.
       2018–2019 m. m. tradiciniai centro renginiai orientuoti į mokyklos istoriją. Renginių ciklą vainikuos popietė „Draugiški pašnekesiai“.        Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu 2018 m. birželio 28 d. Nr. 78 V sudaryta darbo grupė parengti projektui, skirtam mokyklos 150-osioms metinėms paminėti. Darbo grupė, kurią sudaro centro ir Gižų miestelio bendruomenės nariai, parengė projektą 2018 – 2019 m. m., pasiskirstė atsakomybėmis.

2019 m. sausio 17 d. grupės nariai susirinkę aptarė, kaip sekasi įgyvendinti suplanuotas veiklas, aptarė baigiamojo renginio datą – 2019-10-11.

       Sudarytas bendrų renginių su kaimo bendruomene ir biblioteka planas, išsikelti bendri tikslai ir prioritetai: 3 % padaugėja miestelio bendruomenės žmonių besilankančių centro renginiuose.      Sudarytas bendras renginių su kaimo bendruomene ir biblioteka planas, išsikelti bendri tikslai, numatytas rezultatas. Įvyko bendri renginiai: Užgavėnių šventė, Kaziuko kermošius, projektų dienos „Bendri darbai puošia Žemę“ bei „Adventas – Gerumo dvasia“, Spartakiada, skirta profesoriaus K. Baršausko gimimo metinėms, Šeimų šventė, Žygio diena. Beveik 3 kartus padaugėjo bendruomenės narių, besilankančių įvairiuose renginiuose (2017 m. dalyvavo 10, 2018 m. – 28 žmonės) (iš lankymosi renginiuose suvestinės).
      Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su kitos šalies mokykla. Dalyvavome eTwining projektuose:

–  „Snapshot of my world“ (inicijavo Ukrainos mokykla, dalyvavo be mūsų dar 2 Ukrainos mokyklos, 2 Tuniso ir 2 Turkijos);

„We did it, TRY&PASS it on“ (inicijavo mūsų mokykla-daugiafunkcis centras, dalyvavo 2 Turkijos, 1 Rumunijos ir 1 Kroatijos mokykla).

       Gerėja ST rezultatai: 0,1 padidėja įvairių dalykų standartizuoti taškai.          2018 m. ST rezultatai: 4 klasės standartizuoti taškai sumažėjo 1,37; 6, 8 klasių mokinių standartizuoti taškai padidėjo 0,71.
       Įvykę 4 bendros Vaiko ūgties siekimo tinklo refleksijos.        2018-06-19 vyko bendra refleksija su Alvito pagrindinės mokyklos pedagogais „Rezultato link“, kurioje dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I. Meseckienė ir ŠPT andragogė G. Gudeliauskė.

2018 m. rugpjūčio 23, 24 d. vyko refleksija – konsultacija „Kaip pagerinti ST rezultatus“, kurioje dalyvavo Utenos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, švietimo konsultantė  V. Vaitiekienė. (kitos suplanuotos refleksijos vyks 2019 m.).

 

          Veiklos plano 2018 m. tikslai dera su strateginiais tikslais:

 1. Diferencijuoti ugdymo turinį: suasmeninti mokymąsi, siekiant nuolatinės mokinio pažangos.
 2. Atsakingai visiems kartu formuoti mokinių pozityvų elgesį, vertybines nuostatas.
 3. Sudaryti sąlygas mokytojams mokytis savivaldžiai, vienas iš kito ir vienas su kitu.

         Visos veiklos plano priemonės tikslams pasiekti yra įgyvendintos. Išsami analizė bus pateikta prie Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos plano 2019 m., kuris šiuo metu rengiamas.

        

Išvados:

•         Strateginio plano tikslai veda pažangos link. Jie yra įgyvendinami ir pamatuojami; tikslingai jų siekiama. Vaikų mokymosi motyvacija padidėjo 1 proc. (buvo 63 % motyvuotų mokinių, o 2018 m. 64 %).

•         Į strateginio plano tikslų siekimą įtraukiama visa bendruomenė.

•         Įgyvendinamos humanistinės pedagogikos nuostatos kuria palankų vaikų ugdymui mikroklimatą, formuojasi įstaigos unikalumas.

 

 

II SKYRIUS. METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Pasirengti ir  įgyvendinti etatinio apmokėjimo už pedagoginį darbą modelį. Įgyvendintos etatinio apmokėjimo nuostatos.         2018 m. III ketvirtis. Parengti lokalieji teisės aktai: laiku informuoti pedagogai apie pasikeitusias darbo sąlygas, dėl to vyrauja rami darbinė atmosfera; atnaujinta Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, parengti pedagogų pareigybių aprašymai, papildytos ir/ar pakeistos darbuotojų darbo sutartys.       Įgyvendintos etatinio apmokėjimo nuostatos:

      2018 m. rugpjūčio 27 d. įteikti visiems pedagogams pranešimai dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymai dirbti pakeistomis darbo sąlygomis (etato dydis, valandų skaičius, funkcijos aptartos su kiekvienu darbuotoju asmeniškai, įteikiant pranešimą);

       2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 80 V patvirtinti nauji mokytojo pareigybės aprašymai (mokytojai su jais susipažino pasirašytinai);

      2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 81 V patvirtintos darbo nuotoliniu būdu taisyklės (vadovaujantis DK, susitarta su kiekvienu mokytoju atskirai dėl nuotolinio darbo trukmės ir sąlygų);

       Visi pasikeitimai įforminti pakeistose darbo sutartyse;

      2018 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr.87  V patvirtinta Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Ji suderinta su Darbo taryba. Įvedant etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį, nesklandumų nebuvo, nes viskas su mokytojais buvo aptarta posėdžių metu ir asmeniškai paaiškinant situaciją.

1.2. Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija sukurti / atnaujinti palankias ugdymuisi edukacines aplinkas. Mokiniai ugdosi asmenybę formuojančiose ir pažangą skatinančiose erdvėse. 2018 m. kovas – spalis.

Renovuotos 2 pavėsinės lauko erdvėje „Vaikystės pasaka“; įrengta gamtos mokslų laboratorija pradinio ugdymo pastate; atnaujintas gamtos mokslų kabinetas su laboratorija pagrindinio ugdymo pastate; atnaujintos sienos pagrindinio ugdymo pastate.

     Renovuotos 2 pavėsinės lauko erdvėje „Vaikystės pasaka“, įrengta žaidimų aikštelė.

     Įrengta gamtos mokslų laboratorija pradinio ugdymo pastate.

    Atnaujintas gamtos mokslų kabinetas: pastatytas laboratorinis stalas, nutraukimo rankovės, įrengta kriauklė.

      Atnaujintos sienos pagrindinio ugdymo pastato koridoriuose ir laiptinėje.

      Visuose kabinetuose sumontuoti projektoriai, darželio grupėse šią funkciją atlieka televizoriai.

      Sukurta aktyvi erdvė 1 aukšto koridoriuje.

1.3. Telkti bendruomenę kuriant palankų vaiko augimui mikroklimatą. Sukurta tėvų ir klasių vadovų bendradarbiavimo sistema; mokiniai ugdosi gebėjimą planuoti asmeninį bei profesinį gyvenimą, tapti pilietiškais visuomenės nariais.      2018 m. rugpjūtis – gruodis.

     Visi (100 %) mokiniai kartu su tėvais ir klasės vadovu išsikelia sau metinius asmeninės pažangos siekimo tikslus (bendrosios kompetencijos ir dalykiniai pasiekimai);

     2 % padaugėja aktyvių tėvų (esama situacija – 31,2 %; suvestinės duomenys) ;

      1 % padaugėja mokinių, norinčių eiti į mokyklą (esama situacija – 95 %; tyrimas „Kaip jaučiuosi mokykloje“);

       1 % padaugėja mokinių, kurie laikosi taisyklių, geba pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti (esama situacija – 49,3 %; tyrimas „Kaip jaučiuosi mokykloje“).

       2018 m. rugsėjo  – spalio mėnesiais visi (100 %) klasių vadovai kalbėjosi su tėvais ir vaikais dėl tikslų kėlimo. Kalbėtasi su visais tėvais ir vaikais – 100 %. Visi klasių vadovai įvardino, jog pokalbiai daro teigiamą poveikį vaikų  pažangai (iš pokalbių su mokytojais 2018 m. spalio mėn.; tėvų lankymosi centre suvestinė).

      17,2 % padaugėjo aktyvių tėvų (esama situacija 48,4 %; suvestinės duomenys).

      92 % vaikų nori eiti į mokyklą.

     70,5 % mokinių laikosi taisyklių – tai 21,2 % daugiau negu pernai metais (iš tyrimo „Kaip jaučiuosi mokykloje?“).

      2018 m. spalio 16 d. suorganizuoti psichologo E. Karmazos mokymai vaikams, mokytojams ir tėvams „Vaikų brandumo ugdymas: nuo privertimo link susitarimo“.

1.4. Užtikrinti projektų rengimą ir įgyvendinimą. Mokytojai tikslingai mokosi Vaiko ūgties siekimo tinkle; daugėja mokinių, siekiančių asmeninės pažangos.         Per 2018 m.

Pateikta ne mažiau kaip 1 paraiška projekto veiklų finansavimui;

       Įgyvendinant projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas“ suorganizuotos 2 bendros refleksijos su Alvito pagrindinės mokyklos mokytojais; suorganizuoti tikslingam mokymuisi 2 seminarai ir 1 konsultacija mokytojams;

suorganizuotos edukacinės pamokos mokiniams robotikos centre;

          1 % padaugėja individualią pažangą darančių  mokinių (esama situacija – 48,1 %; tyrimas „Mokinio individuali pažanga“).

       Per 2018 m. pateiktos 5 paraiškos paramai gauti (viena iš jų nepraėjo atrankos):

1. Paraiška dėl dalyvavimo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“: kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniai užsiėmimai. Sutartis 2018-06-14 Nr. 28-239.

2. Paraiška dėl vaikų socializacijos programos „Žinau-taikau-kitą mokau“  rėmimo. Sutartis 2018-05-25 Nr. J2-267.

3. Paraiška dėl dalyvavimo nacionaliniame mokinių patikrinime. Sutartis 2018-12-12 Nr. F3-300.

4. Paraiška dėl dalyvavimo pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklose. Parama negauta.

5. Sutikimas dalyvauti projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veiklose „Į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir grįžusių LR piliečių šeimų vaikų ugdymo organizavimo modelių parengimas ir išbandymas“.

            Įgyvendinant projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas“ suorganizuotos 2 bendros refleksijos su Alvito pagrindinės mokyklos mokytojais: 2018-06-19 „Rezultato link“, 2018 m. rugpjūčio 23, 24 d. vyko refleksija – konsultacija „Kaip pagerinti ST rezultatus“; 2018 m gruodžio 14 d. 5 – 8 klasių mokiniams vyko robotikos pamokos; 2018 m. balandžio 5 d. suorganizuotas 8 val. seminaras mokytojams „Paradigmų kaita: gero mokymosi link“; 2018 m. spalio 30 d. suorganizuotas 8 valandų  trukmės seminaras „Pamokos, orientuotos į problemų sprendimą, planavimas“.

            Tyrimas „Mokinio individuali pažanga“ bus atliktas pasibaigus mokslo metams – esama situacija nustatyta iš metinių mokinių įvertinimų.

 

 1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
2.1. Telkti bendruomenę kuriant palankų vaiko augimui mikroklimatą.       Rodiklis  – 1 % padaugėja mokinių, norinčių eiti į mokyklą (esama situacija – 95 %; tyrimas „Kaip jaučiuosi mokykloje“)  –  .nepasiektas dėl įvairių priežasčių: mažesnis procentas sugrįžusių klausimynų, vaikų ir tėvų kaita, nepakankamai įvertinta esama situacija. Šiuo metu  92 % vaikų nori eiti į mokyklą.
2.2.  

 

 1. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Įrengta šiuolaikiška rūbinė vaikams. Įsigytos asmeninės persirengimo spintelės užtikrina mokinių asmeninių daiktų saugumą, ugdo mokinių atsakomybę.
3.2.  

 

 1. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
4.1.      

 

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 

 1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

 1. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1.
6.2.

 

____________________                 __________                    _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

____________________                        __________               _________________     __________

(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

 

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

______________________                 __________            _________________         __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

 

IV SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

 1. Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
9.1.    
9.2.    
9.3.    
9.4.    
9.5.    

 

 1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

10.1.
10.2.
10.3.

 

 

______________________                 __________           _________________         __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

 

Susipažinau.

____________________                 __________                 _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)